You are not authorized to view Shouts.
Latest News
Announcements
Bine ati venit.

ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIAŢIEI VOLVO CLUB ROMANIA

Art. 1. (1) Asociaţia VOLVO CLUB ROMANIA, denumită în continuare „Asociaţia”, este o
organizaţie neguvernamentală, non-profit, apolitică si independentă, înfiinţată în temeiul OG nr. 26/
2000, cu modificările si completările ulterioare si potrivit prezentului Statut.
(2) Membrii fondatori ai Asociaţiei sunt:
Feraru Marin identificat cu C.I. seria HD, nr. 283517 , Pîrciog Laura identificata cu CI seria Rd
nr. 636560, Negru Florin Alberto identificat cu C.I. seria, RX nr. 264368, Lefter Marius Daniel
identificat cu C.I. seria DP nr. 075694, Antal Claudiu Florian identificat cu C.I. seria HD nr.169003.

Art. 2. Asociaţia este persoană juridică română de drept privat si va avea denumirea de Asociaţia
VOLVO CLUB ROMANIA, conform dovezii de disponibilitate a denumirii cu numărul 103044 din
16.09.2011, eliberată de către Ministerul Justiţiei - Serviciul Comunicare si Relaţii Publice.

Art. 3. Asociaţia este constituită pe durată nedeterminată si are sediul în Haţeg, Str. Silvaşul
de Sus, Nr. 14, Jud Hunedoara. Sediul poate fi mutat în orice alt loc, pe baza hotărârii Consiliului
Director, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 4. Membrii Asociaţiei doresc să se asocieze în scopul de a promova si încuraja utilizarea si
conservarea vehiculelor marca VOLVO in condiţii tehnice corecte.

Art. 5. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este format din activul iniţial, constituit prin aportul în
numerar al membrilor fondatori, în valoare totală de 670 lei.

Art. 6. Componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere,administrare si control este
următoarea:
a. Consiliul Director:
• Preşedinte – Pîrciog Laura
• Vicepreşedinte – Negru Florin Alberto
• Vicepreşedinte – Antal Claudiu Florian
• Membru – Feraru Marin
• Membru – Lefter Marius Daniel

b. Adunarea Generală se compune din toţi membrii Asociaţiei.
Noi, Pîrciog Laura, Negru Florin Alberto, Lefter Marius Daniel, Antal Claudiu Florian, fondatorii
Asociaţiei VOLVO CLUB ROMANIA împuternicim pe Feraru Marin, domiciliat în Hunedoara, str. Poştei
nr. 5 bl. A4-1 ap.73 jud. Hunedoara, posesor al C.I. seria HD, nr. 283517., C.N.P. 1590815203131,
ca în numele nostru şi pentru noi să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice, să
îndeplinească procedura de autentificare/atestare şi să aducă la îndeplinire formalităţile de înscriere
a Asociaţiei în Registrul Asociaţiilor si Fundaţiilor, în condiţiile OG nr. 26/2000, cu modificările si
completările ulterioare.

Redactat în 8 (opt) exemplare, cu câte o pagină fiecare, din care s-au eliberat părţilor câte un
exemplar original, astăzi, ................................, data atestării.

by meo, Saturday, 27 March 2004 14:58 Comments(0), Read all
 


MKPortal ©2003-2008 mkportal.it